ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ L-W „PEWNOŚĆ” W DOBRYM MIEŚCIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĄ ŚMIECI, W DNIU 03.08.2017 R. ZOSTAŁY ZAMONTOWANE W BOKSACH ŚMIETNIKOWYCH KAMERY Z REJESTRATOREM, W CELU MONITOROWANIA SEGREGACJI ŚMIECI.

                                                                                   ZARZĄD
                                                                                  Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                   L-W „PEWNOŚĆ”

Od soboty, 1 lipca 2017 r. we wszystkich gminach zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.
segregacja

PAPIER – POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI:
Wrzucamy:
– opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
.
– katalogi, ulotki, prospekty,
– gazety i czasopisma,- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
– zeszyty i książki,
– papier pakowy,
– torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
– papieru lakierowanego i powleczonego folią,
– papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
– kartonów po mleku i napojach,
– papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
– tapet,
– pieluch jednorazowych i podpasek,
– zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
– ubrań.
SZKŁO – POJEMNIK / WOREK ZIELONY (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne-biały i szkło kolorowe-zielony)
Wrzucamy:
butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych,
– szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),
Nie wrzucamy:
– ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

szkła okularowego;
– szkła żaroodpornego,
– zniczy z zawartością wosku,
– żarówek i świetlówek,
– reflektorów,
– opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
– luster,
– szyb okiennych i zbrojonych,
– monitorów i lamp telewizyjnych,
– termometrów i strzykawek.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY
Wrzucamy:
– odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
– nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
– plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
– opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
– opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (szamponach,      paście do zębów),
– plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
– aluminiowe puszki po napojach i sokach,
– puszki po konserwach,
– folię aluminiową,
– metale kolorowe,
– kapsle, zakrętki od słoików,
– zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
– butelek i pojemników z zawartością,
– opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
– opakowań po olejach silnikowych,
– części samochodowych,
– zużytych baterii i akumulatorów,
– puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY
Wrzucamy:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
gałęzie drzew i krzewów,
– skoszoną trawę, liście, kwiaty,
– trociny i korę drzew,
– resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
kości zwierząt,
– odchodów zwierząt,
– popiołu z węgla kamiennego,
– leków,
– drewna impregnowanego,
– płyt wiórowych i MDF,
– ziemi i kamieni,
– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

O G Ł O S Z E N I E

Przedstawiamy Państwu do zapoznania się dokumenty sprawozdawcze za 2016 rok na mające odbyć się w dniu 28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków:

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za 2016 r.
  4. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r. Informacja o wynikach działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  5. Wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 28.03.2017 r. do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie podziału zysku.
  6. Sprawozdanie z przebiegu prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za okres od 19.05.2016 r. do 18.05.2017 r.
  7. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 19.05.2016 r.

I N F O R M A C J A
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych sprawach.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że posiada do wynajęcia lokal przy ulicy Grudziądzkiej 9 o powierzchni 24,48 m²
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 89 615-37-12.