O G Ł O S Z E N I E

Przedstawiamy Państwu do zapoznania się dokumenty sprawozdawcze za 2016 rok na mające odbyć się w dniu 28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków:

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za 2016 r.
  4. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r. Informacja o wynikach działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  5. Wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 28.03.2017 r. do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie podziału zysku.
  6. Sprawozdanie z przebiegu prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście za okres od 19.05.2016 r. do 18.05.2017 r.
  7. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Pewność” w Dobrym Mieście z dnia 19.05.2016 r.

I N F O R M A C J A
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” informuje Państwa, że o wszelkich przejawach chuligaństwa i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, należy powiadomić Policję, gdyż jest to organ właściwy do interweniowania w tych sprawach.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście informuje, że posiada do wynajęcia lokal przy ulicy Grudziądzkiej 9 o powierzchni 24,48 m²
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 89 615-37-12.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pewność” w Dobrym Mieście przypomina, że zgodnie z § 13 pkt. 4 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:

– klatki schodowe;

– korytarze;

– pralnie;

– suszarnie;

– wózkarnie;

– strychy;

– piwnice.

Informujemy również, że obecnie za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych grozi mandat w wysokości 500 zł. Organami uprawnionymi do egzekwowania powyższych przepisów są: policja, straż miejska i Inspekcja Sanitarna.